اصلاح مو بولداگ

حسام حسینی آرایش بولداگ
بولداگ ها به علت ریزش موی زیاد و چین و چروک های زیاد پوستشان باید به صورت دوره ای توسط آرایش گرهای حرفه ای و ابزار مناسب پوست حیوانات مو کوتاه پیراش شوند تا ریزش موی کمتر و بهداشت مناسب پوست حساس این گونه تامین شود